Pomáháme

SEZNAM NADACÍ

Osud těch, kteří v životě neměli tolik štěstí, nám není lhostejný. Společnost PERSO International s.r.o. přispěla těmto nadacím a projektům:

 

PINK BUBBLE – NADAČNÍ FOND

www.pinkbubble.cz Nadační fond Pink Bubble podporuje děti a mladé lidi, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění.

SPOLEK FANDI MÁMÁM Z.S.

www.fandimamam.cz Spolek Fandi mámám je charitativní nezisková organizace, poskytující materiální pomoc pro maminky samoživitelky a jejich děti.

DENNÍ STACIONÁŘ DRUHÝ ŽIVOT

www.drzi.cz Posláním Denního stacionáře Druhý život je poskytovat podporu a pomoc osobám se získaným poškozením mozku po CMP, úrazech mozku, s nádorový onemocněním mozku, s roztroušenou sklerózou, po neuroinfekcích, s lehkou formou DMO, případně jiné poškození mozku.

ZLATÁ RYBKA

www.zlatarybka.cz Nezisková organizace, která podporuje vážně nemocné děti prostřednictvím plnění jejich přání


NADAČNÍ FOND JONÁŠEK

www.nadacejonasek.cz Nadační fond Jonášek pomáhá onkologicky nemocným dětem již od orku 2010. Finanční i  věcné dary jsou používány pro pomoc konkrétním dětem či pro zakoupení speciálních  pomůcek pro onkologická oddělení. Všichni, kdo pro nadační fond pracuji, tak činí ZDARMA.

HNUTÍ MARY’S MEALS

www.marysmeals.cz  Hnutí Mary´s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po  celém světě. Je pojmenováno po Marii, Ježíšově matce, která vychovávala své vlastní dítě  v chudobě. Hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich  vyznání.

NADAČNÍ FOND JOSEFA NOVÁKA

www.nfjosefanovaka.cz Nadační fond Josefa Nováka byl založen za účelem komplexní podpory seniorů. Cíl je  dosáhnout hmotné i nehmotné pomoci přispívající k zlepšení především zdravotní a  sociální podmínek seniorů v naší zemi.

PROXIMA SOCIALE O.P.S.

www.proximasociale.cz Posláním Proxima Sociale o.p.s. je zvyšovat kvalitu života občanů a pomoct překonat jim  nepříznivé životní situace. Jedná se např. o podporu rodin v jejich úsilí zlepšit svou  nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostřední pro zdárný vývoj dětí a  řadu dalších aktivit.

NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY

www.vyzkumrakoviny.cz  S onkologickým onemocněním se v životě setká každý z nás, ať už přímo u sebe nebo svých  blízkých. S prodlužující se délkou života se navíc tato pravděpodobnost ještě více zvyšuje.  V České republice je nádorové onemocnění diagnostikováno u desetitisíců lidí každý rok a  každých deset let se toto číslo zvyšuje přibližně o 25%. Podpora výzkumu je jednou z  nejefektivnějších cest, jak zajistit lepší prevenci, diagnostiku i léčbu nádorů.

SPOLU DĚTEM, O.P.S.

www.spoludetem.cz Organizace, která se stará o podporu vzdělávání a rozvoje talentu dětí z dětských domovů.  K důležitým projektu patří také přípravě dětí na samostatný život po odchodu z dětského  domova po završení plnoletosti.

SPOLEK BOJOVNÍK NICOLAS Z.S.

www.bojovniknicolas.cz Podpora dítěte s postižením. Nicolas má mozkovou obrnu, je ochrnutý na celou pravou  polovinu těla, trpí vodnatěním mozku, kvůli čemuž má zavedenou trubičku, která mu  odvádí přebytečný mozkomíšní mok do dutiny břišní, a navíc trpí hyperaktivitou, mentální  retardací a epilepsií.

NADACE TRUCK HELP

www.nadacetruckhelp.cz Nadace pomáhá dětem a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů  z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při  výkonu svého povolání a dětem a rodinám řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání a kteří v důsledku  dopravní nehody mají vážné a trvalé tělesné postižení.

ŽIVOT DĚTEM, O.P.S.

www.zivotdetem.cz Hlavním cílem projektu je pomoc vážně nemocným dětem a dospělým v domácí péči svých  rodičů. Získání finančních prostředků na podporu rodin s handicapovanými dětmi, na podporu  zařízení, která se starají o nemocné děti, na podporu dětských oddělení nemocnic v České  republice i dětských domovů, na podporu vzdělání.


JAROSLAV VRÚBEL

Finanční dar na hrazení potřeb, výdajů a služeb spojených s úrazem a s postižením kvadruplegika pana Jaroslava Vrúbela.


Společně proti bezmoci – Alsa, z.s.

www.zsalsa.cz ALS, amyotrofická laterální skleróza, je onemocnění, které za plného vědomí zbavuje  člověka možnosti ovládat své tělo. Nejdříve Vám vypadne z ruky hrnek, přestáváte mluvit,  usedáte na vozík, přichází konec. Nemoc může potkat kohokoli, neexistuje léčba.  Jedná se  o nemoc, při které člověk během dvou až pěti let postupně ztrácí schopnost ovládat svaly.  Onemocnění si nevybírá slabé jedince s podlomeným zdravím, často sahá po lidech na  vrcholu sil a tvůrčího potenciálu.

Alzheimer nadační fond

www.alzheimernf.cz Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Získané prostředky jsou využívány na podporu profesionálů pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Pomoc dětem s hematologickým nebo onkologickým onemocněním – HAIMA CZ, z.s.

www.haima.cz Podpora a pomoc dětem s onkologickým onemocněním a nemocemi krvetvorby od začátku do konce léčby, pomoc s jejich návratem do běžného života. Pomoc rodičům dlouhodobě nemocných dětí, psychologická a sociální podpora. Publikační činnost – informační materiály pro pacienty a rodiče, osvěta a popularizace dětské hematologie a onkologie, pořádání besed a přednášek.

Nadační fond Mathilda

www.mathilda.cz Nadační fond Mathilda se věnuje se podpoře osobám s těžkým zrakovým postižením. Podporuje a realizuje projekty, které těmto lidem usnadňují život. Snaží se podporovat vzdělání slabozrakých a nevidomých a pomoci jim se zapojit do normálního a pracovního života. Dále se zabývá výcvikem a výchovou vodicích psů, kteří jsou následně nepostradatelnou částí života zrakově postižených. V neposlední řadě vytváří různé kulturní aktivity pro mladé nevidomé umělce.

Nadační fond Šance onkoláčkům

www.nfsanceonkolackum.cz Nadační fond Šance onkoláčkům vznikl se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Do dnešního dne pomohla nebo zprostředkovala pomoc řadě dětí v onkologické léčbě a také dětem s jiným vážným onemocněním.

ROSA – centrum pro ženy

www.rosa-os.cz ROSA – centrum pro ženy je nestátní nezisková organizace, která se specializuje na pomoc ženám jakožto obětem domácího násilí a jejich dětem. Pomoc realizují prostřednictvím odborného poradenství, vytvářením bezpečnostního plánu, poskytováním utajeného azylového domu a telefonickou krizovou linkou.

Nadace Dětský mozek

www.detskymozek.cz Poslání nadace Dětský mozek je všestranně podporovat děti i dospělé s postižením nervového systému. Nadace poskytuje finanční příspěvky fyzickým osobám či uděluje granty právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péci, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Charitativní organizace DEBRA

www.debra-cz.org Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel. Lidé s touto nemocí mají kůži křehkou jako motýlí křídla, je velice jemná, citlivá a lehce zranitelná. Snadno se jim dělají puchýře a rány na kůži i sliznicích. Součástí každého dne člověka s nemocí motýlích křídel je i několikahodinová ošetřovací procedura. Nemoc přináší omezení v mnoha běžných činnostech a také všudypřítomnou bolest.

Nadační fond Kolečko

www.kolecko.cz V České republice se ročně zraní asi 300 000 dětí, až 3000 z nich má po úrazu trvalé následky. Nadační fond Kolečko od roku 2004 podporuje finančně a materiálně Centra dětské traumatologie a realizuje programy prevence úrazů dětí zejména v silničním provozu. Nakupuje léčebné a diagnostické přístroje, zdravotní a rehabilitační pomůcky nebo zútulňuje prostředí ambulancí a lůžkových oddělení, kde malí i větší pacienti často tráví týdny i měsíce.

PRO Gaudia, z.ú.

www.gaudiaprotirakovine.cz Psychoterapeutická podpora nemocných a jejich blízkých. Smyslem existence projektu je pomáhat lidem s onkologickým onemocněním.

České alzheimerovská společnost, o.p.s.

www.alzheimer.cz Projekt České alzheimerovské společnosti pomáhá lidem, trpícím poruchami paměti, ohroženým či trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným onemocněním způsobujícím demenci a jejich rodinám zvládnout péči co nejdéle v domácím prostředí. Pomáhá zařízením, která poskytují lidem s demencí služby a mají zájem o jejich zlepšení. Poskytuje laické i odborné veřejnosti aktuální informace o možnostech co nejdelšího udržení kvality života lidí s demencí. V rámci projektu je poskytováno odborné poradenství, odlehčovací služby v domácím prostředí, informační materiály, vzdělávací kurzy a další služby. Cílem ČALS je zlepšení života lidí s demencí a jejich rodin.

Centrum Bazalka

www.centrumbazalka.cz Centrum Bazalka je nestátní nezisková organizace, která funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Ve stacionáři se starají o klienty s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu

www.svetluska.net Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace.

 Nadační fond Emil

www.emilnadace.cz Jedná se o neziskovou organizaci, která pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat. Tito mladí lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním handicapem mají omezenou možnost sportovat a to především z důvodu nedostupnosti speciálních pomůcek, které se díky finančním prostředkům této nadace dokáží obstarat.

Nadační fond Domácí anděl

www.domaciandel.cz Cílem nadačního fondu je přispívat a podporovat rozvoj asistovaného života pacientů, kteří budou pod neustálým dohledem odborníků, ale přitom budou žít v domácím prostředí.

Nadace Sirius

www.nadacesirius.cz Nadace systematicky mapuje problematiku ohrožených dětí a klade velký důraz na aktivity preventivní povahy a přinášející systémová řešení.

Masarykova onkologická nadace

www.mou.cz Účelem nadace, jejímž zřizovatelem je Masarykův onkologický ústav, je morální, finanční a hmotná podpora tuzemských právnických osob neziskové povahy, jejichž předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče v oboru onkologie a osvětová, preventivní a vědeckovýzkumná činnost v oboru onkologie, v jejich boji proti onkologickým onemocněním.

Liga proti rakovině

www.lpr.cz Hlavním cílem neziskové organizace Liga proti rakovině, je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. V České republice působí již 25 let a soustředí se na tři činnosti:
 • prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému stylu života
 • zlepšení kvality života onkologických pacientů a podporu onkologického výzkumu
 • přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Jedním z jejích projektů je putovní výstava o nádorové prevenci.

Spolek  Veselý vozíček 

www.veselyvozicek.cz Spolek Veselý vozíček vznikl pro 7mi letého Lukáše. Jeho odhodlání a snaha vrátit se po neštěstí, které jej připravilo o obě nohy do normálního života, motivovala zakladatele k jeho podpoře a založení spolku. Veselý Vozíček, ale nezůstal jen u Lukáše. Snaží se pomáhat i dalším tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapovaným dětem a mládeži. Také podává pomocnou ruku jejich rodinám. Činnost spolku se postupně rozrůstá a dnes mezi své klienty mohou zahrnout i seniory, kterým pomáhají např. s přípravou k lékaři, úklidem, schůzkami apod. V jejich programu najdete různá setkání, besedy a výlety.

LORM Společnost pro hluchoslepé 

www.lorm.cz Služby společnosti Lorm jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR. Jejich cílovou osobou jsou osoby s hluchoslepotou, kterým poskytují komplexní služby. Nabízejí registrované sociální služby jako je odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, či průvodcovské, předčitatelské nebo tlumočnické služby. Také pořádají různá setkání, pobytové akce či soutěže. Zajímavá je jejich velmi rozsáhlá knihovna s literaturou o problematice hluchoslepoty, či časopis Doteky, který si zájemci mohou objednat ve formátu, který jim vyhovuje (v Braillově písmu, jako zvuková nahrávka aj.)

Otevřená OKNA, z. ú. 

www.okenko.eu Občanské sdružení OKNA podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny či seniory v aktivním a smysluplném způsobu života. Napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří příležitosti pro osobní rozvoj. Otevřená Okna provozují například chráněnou dílnu pro lidi s těžkým handicapem, kteří by nenašli možnost uplatnění na otevřeném trhu práce. Výrobky dílny jsou pak prodávány v Prodejní galerii ,,Okénko”.

In IUSTITIA

www.in-ius.cz In IUSTITIA je právnickou organizací, a jako první svého druhu se cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Jedním z jejích produktů je poradna Justýna. Ta poskytuje dvě registrované služby:
 • odborné sociální poradenství na základě zákona o sociálních službách,
 • a poskytování právních informací na základě zákona o obětech trestných činů.
Poradna Justýna poskytuje své služby lidem dotčeným násilím z nenávisti, a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti. Zejména rasismu, antisemitismu, islámofobie, homofobie a trans fobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Dále pak poskytuje své služby obětem všech trestných činů. Služby poskytované poradnou stojí na 8mi zásadách: diskrétnost, dostupnost, bezplatnost, férovost a partnerství, nezávislost, rovnost a ne-diskriminace, anonymita a respektu k individuálním potřebám a svobodné volby.

 

Nadační fond onkologie pro 21. stol.

Filosofií nadačního fondu je působení ve prospěch onkologicky nemocných pacientů, šíření znalostí o možnostech prevence tohoto onemocnění a jeho šetrnější léčbě. Podporuje rozvoj významného medicínského oboru v podmínkách Thomayerovy nemocnice už více než patnáct let.


Pomozte dětem

www.pomoztedetem.cz POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.  Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Projekt je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky.

Dětská dopravní nadace

www.detskadopravninadace.cz Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat osiřelým dětem, kteří vinou dopravní havárie přišly o oba nebo jednoho z rodičů, a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace Naše dítě

www.nasedite.cz Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Po deset let, do konce roku 2004, se nadace zaměřovala především na zajišťování zázemí včetně finanční podpory pro celostátní Linku bezpečí, Internetovou linku, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Nadace pomáhá formou finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílí se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie.

Paprsky naděje

www.paprskynadehe.webnode.cz Cílem Občanského sdružení Paprsky naděje je pomáhat svým tělesně postiženým členům v jejich nelehkém životě, např. v hrazení nezbytných každodenních výdajů, léků, rehabilitací, dalších pomůcek a činností.

Nadační fond Klíček – Nezůstat sám – dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny a pro pozůstalé rodiny, jejichž dítě zemřelo.

www.klicek.org Nadační fond Klíček shromažďuje finanční prostředky na zajištění několika oblastí svojí práce: na budování a provoz dětského hospice, na propagaci dětské hospicové péče a na podporu principů péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta (tzv. family-centred care) v českých dětských nemocnicích.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK – Dětští onkologičtí pacienti

www.krtek-nf.cz Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.  Hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívám na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Nadační fond Podepsáno Srdcem – Alzheimer stop

www.podepsanosrdcem.eu Projekt „Alzheimer stop!“ vznikl za účelem zkvalitnění života seniorů postižených Alzheimerovou chorobou. Jeho hlavní snahou je omezit umísťování nemocných do pečovatelských domů a pomoci rodinám, které preferují péči o své blízké doma. Projekt rodinám finančně přispívá na využívání péče osobních asistentů a jejich školení. Zároveň svými příspěvky pomáhá i zvýšit informovanost členů rodin s takto nemocnými členy prostřednictvím seminářů a informačních letáků. V neposlední řadě organizuje i pořádání kontaktních schůzek těchto rodin a výměně zkušeností.
 • Cílem Nadačního fondu Podepsáno srdcem je: shromažďování prostředků na podporu usnadnění domácí péče o seniory s Alzheimerovým onemocněním,
 • poskytování podpory zvláště v případech, kdy tito nemocní již nejsou schopni samostatně zvládat domácnost, a přesto je rodina nehodlá umístit do pečovatelských domů či domovů,
 • pomoc při vyhledávání vhodných kandidátů na pozice asistentů, ve spolupráci s odborníky na gerontologii,
 • podpora dalšího školení asistentů,
 • pořádání seminářů pro rodiny pečující o nemocné v domácím režimu,
 • podpora preventivní péče.

Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. – Pomáhejte s námi ženám s rakovinou prsu

www.mammahelp.cz Rakovinou prsu ročně onemocní více jak 7 000 žen. Psychosociální podpora pacientek i jejich rodin je dlouhodobě nedostatečná. Sdružení Mamma HELP proto již od roku 2000 buduje a provozuje síť poraden, kde tuto službu poskytují vyléčené pacientky. Pomoc je bezplatná a může jí využít každý, bez ohledu na členství ve sdružení. Zájem o tuto podporu každoročně roste, proto je žádoucí rozšířit působnost kromě stávajících měst i do dalších regionů.

Nadace policistů a hasičů

www.nadacepah.cz Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni –  je nezisková organizace snažící se zabezpečit důstojné  životní podmínky pro děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby a pro bývalé policisty a hasiče těžce zdravotně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Nadace pečuje o rodiny pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své služby. Od konce roku 2009 přibrala do své péče bývalé policisty a hasiče těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Nadační fond Impuls

www.multiplesclerosis.cz Nadační fond Impuls vznikl za účelem podpory projektů zabývajících se zajištěním komplexní a kvalitní léčby, výzkumem a osvětovou činností demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní Cílem nadačního fondu je financovat projekty, které se léčbou těchto onemocnění (včetně rehabilitace) zabývají a podílet se na realizaci vědeckých výzkumů, studijní případně osvětové činnosti vztahující se k této problematice.

Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic

www.lekari-bez-hranic.cz Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa s více než 2 500 mezinárodních a 25 000 místních spolupracovníků. Hlavní aktivitou organizace je poskytování odborné léčebné a preventivní zdravotní péče lidem v nouzi. Základním cílem je záchrana lidských životů a pomoc ohroženým populacím překonat krizi a usnadnit jejich návrat ke svým původním životům.

Nadační fond pro odložené děti STATIM

www.babybox.cz Cílem nadačního fondu je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Za tímto účelem instaluje po dohodě se zdravotními zařízeními schránky — babyboxy, umožňující anonymní odložení novorozených dětí.

Občanské sdružení ACORUS

www.acorus.cz Občanské sdružení ACORUS poskytuje osobám ohroženým domácím násilím  komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Výjimečnost ACORUSu tkví především v poskytování přímé odborné komplexní pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zejména ženám a dětem, přičemž utajené bydlení je výše zmíněné klientele poskytováno nonstop (24 hod. denně).

Amelie, o.s. – Centra Amelie – Podpora pro onkologicky nemocné a jejich blízké

www.amelie-os.cz Projekt Centra Amelie je unikátní v propojení několika dosud nespojených principů, které zahrnují:
 • sdílení podobně postižených lidí (podpůrné skupiny)
 • systém odborné podpory při návratu do běžného života po dlouhé a náročné onkologické léčbě
 • dobrovolnický program směřujícímu přirozeně k primární a sekundární prevenci

Nadace Jedličkova ústavu – Pomoc dětem a mladým lidem s postižením

www.nadaceju.cz Pomoc Nadace Jedličkova ústavu je zaměřena především na žáky, studenty a absolventy Jedličkova ústavu a škol. Podporuje služby osobní asistence, rehabilitační a terapeutické programy, sportovní a jiné volnočasové aktivity, další vzdělávání, zdravotní a kompenzační pomůcky, dopravu speciálními automobily upravenými pro tento účel, integraci handicapovaných dětí do společnosti a bezbariérovost. Cílem projektu je získání finančních prostředků pro uspokojování specifických potřeb a podpora zájmů žáků, studentů a absolventů v péči Jedličkova ústavu a škol a klientů Speciálně pedagogického centra při JÚŠ. Získané finanční prostředky budou využity na financování osobní asistence, rehabilitačního programu, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dopravu speciálními automobily do škol a zaměstnání, k integraci handicapovaných dětí do společnosti a bezbariérovost (dovybavení bytů, schodolezů atd.)

České sdružení obětí dopravních nehod o.s. – Pomoc obětem dopravních nehod

www.csodn.cz České sdružení obětí dopravních nehod bylo založeno v převážné míře těmi, kteří při dopravních nehodách přišli o své blízké. Občanské sdružení pracuje na dobrovolnické bázi přes poradenskou kancelář umístěnou díky dlouhodobé spolupráci s pracovníky a vedením MD ČR i Besipu v jejich prostorách. Poskytuje komplexní pomoc a podporu obětem dopravních nehod a jejich pozůstalým v oblastech právních i psychosociálních. Kromě celé řady pořádaných akcí, jejichž součástí je pravidelné setkávání se klienty, patří i údržba vybudovaného Památníku obětem dopravních nehod na Chodově blízko nultého km dálnice D1. V neposlední řadě velká část kapacit je věnována oblasti prevence. ČSODN je signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a členové společně s klienty se aktivně zapojují do celostátních preventivních akcí např. Nemyslíš-zaplatíš nebo (NE)zvratné osudy. V obou oblastech jak poradenské, tak preventivní spolupracuje ČSODN s celou řadou státních i nestátních neziskových organizací.

Nadace pro transplantace kostní dřeně – Nadace pro transplantace kostní dřeně

www.kostnidren.cz Organizace podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a nádory. Byla založena rodinami nemocných pacientů a působí na území celé republiky. Od r. 1992 poskytuje nadace finanční zázemí Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a přispívá do dalších oblastí transplantační medicíny v České republice. Cílem projektu Nadace pro transplantace kostní dřeně je získat podporu širokým programům na pomoc nemocným s leukémií a zhoubnými nádory v ČR.

Centrum Paraple, o.p.s. – Centrum Paraple

www.paraple.cz Centrum Paraple pomáhá lidem, kteří se po úrazu s poškozením míchy mohou pohybovat jen pomocí ortopedického vozíku vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, dosáhnout nejvyšší možné míry soběstačnosti a snížit závislost na pomoci druhých osob, získat a udržovat si optimální fyzickou a psychickou kondici, zlepšit předpoklady k pracovnímu i společenskému uplatnění a vrátit se k aktivnímu životu. V České republice přibývá každý rok 200 – 300 těchto osob.

 

Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici (Kojenecký ústav) – Nadační fond Dětský úsměv

https://www.facebook.com/nfdetskyusmev/


Společnost Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz

Nadace Leontinka – Pomoc dětem a studentům se zrakovým postižením

https://www.nadaceleontinka.cz/

Nadace Olgy Havlové

https://www.vdv.cz/

Nadace Terezy Maxové 

https://nadaceterezymaxove.cz/


Konto Dominiček

www.dominicek.estranky.cz

Humanitární organizace ADRA

www.adra.cz Pomoc zemětřesením postiženému Haiti.

Fond ohrožených dětí

www.fod.cz

Dětský fond OSN – UNICEF

www.unicef.cz

Projekt Šance

www.sance.info Projekt Šance je preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

SOS dětské vesničky

www.sos-vesnicky.cz

Nadační fond Rozum a Cit

www.rozumacit.cz

Nadační fond Rozum a Cit

www.rozumacit.cz

Nebuďte lhostejní. Pomáhejte s námi. Každý z nás může pomoci.